Адгьылбжьаратә мшын

А́дгьылбжьаратә мшы́н[1] — Атлантикатә амшынду аҩныҵҟатәи амшын.

NASA рфотоҭыхымҭа

АхьарҧшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005