Адгьылбжьаратә мшын

А́дгьылбжьаратә мшы́н[1] — Атлантикатә амшынду аҩныҵҟатәи амшын.

NASA рфотоҭыхымҭа

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005