Адгьылбжьахабжа

А́дгьылбжьахабжа[1] — адгьылбжьахабжа.

Кроатиа аҿи адгьылбжьахабжа

АхьарҧшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005