Адәыӷба

(Перенеаглоʒ адля Адәыҕба)

Адәыӷба[1] — иахьатәи аилкааразы, еибыҭо еиҿарԥо вагонқәа еилазо аиԥшьышҭа, ма акы ма қәак ма локомотив ма мотортә вагон изхо гьыизмо, абжьылатәгьы абаратәгьы ардыргақәа ихыи иҵыхәеи иаазнаго гьыизмо, ауп.

Адәыӷба

Адәыӷбақәа рҭоурыхПравить

Адәыӷбақәа реибыҭараПравить

Адәыӷбақәа рхкықәаПравить

Адәыӷбақәа реидара хкыла, рласрала, раурала, рмассала, уб. иҵ.-ла, реиҩызҿдыраит.

АхьарԥшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аԥсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аԥсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аԥсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005