Акатегориеиҵақәа

Ари акатегориа зынӡа анаҩстәи 2 акатегориеиҵақәа дҭакуп рҟынтәи 2.

Адаҟьақәа акатегориаҟны «Жәабранмза 1»

Ари акатегориаҟны анаҩстәи 2 адаҟьақәа дҭакуп рҟынтәи 2.