Алаҭын бызшәа[1][2] (алаҭ. lingua Latina) — индоевропатәи бызшәатә ҭаацәарантәи, италиитәи рбызшәақәа лаҭын-фалисктә агәыԥеиҵа рбызшәа.

Lapis-niger (аԥс. Ахаҳә еиқәаҵәа) - ахаҳә иануп алаҭын нҵа.

Азгәаҭақәа

аредакциазура