Амрагылара

Амрагы́лара[1] (мраг.) — адунеи аган. Адгьыл ахагьежьуеит уахь.

Амрагылара аҧшақәа ргәил асахьаҿ

Амрагыларахь ныҟәара амҩақәҵарақәаПравить

АхьарҧшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005