Амрагы́лара[1] (мраг.) — адунеи аган. Адгьыл ахагьежьуеит уахь.

Амрагылара аԥшақәа ргәил асахьаҿ

Амрагыларахь ныҟәара амҩақәҵарақәа аредакциазура

Ахьарԥшқәа аредакциазура