Амрагы́лара[1] (мраг.) — адунеи аган. Адгьыл ахагьежьуеит уахь.

Амрагылара аԥшақәа ргәил асахьаҿ

Амрагыларахь ныҟәара амҩақәҵарақәаПравить

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005