Ашаблон:Иахьатәи ахҭысқәа:04-15

Акинетоскоп
Акинетоскоп
  • 1755 — алашара абеит еицырдыруа англыз бызшәазы адоктор Џьонсон ижәар
  • 1877 — италиатәи аԥҵаҩы Енрико Форланини аҳауахь ишьҭихит аҳаиртә рныҟәага змоу авертолиот амодель
  • 1891 — Томас Едисон ауаа рахь ицәыригеит еиҭаҵуа асахьа машьына (асахь.).
  • 1896 — Афина ихыркәшахеит антикатәи аамҭақәа раахыс раԥхьатәи Аолимпиатә хәмаррақәа
  • 1919 — арҽеира-џьатә лагерқәа рсистема аԥҵаразы асоветтә мчхара адекрет
  • 1955 — Дес-Плеинс ақалақь аҟны анаплакҩы Реи Крок иааиртит раԥхьатәи иресторан McDonald’s
  • 1993 — Сапармурат Ниазов ирылеиҳәеит аҭуркмен бызшәа акириллица аҟнытә алатиницахь ишиасуа атәы
  • 1994 — Адунеизегьтәи ахәаахәҭратә еиҿкаара аԥҵаразы Марракештәи аиқәшаҳаҭра