Аҟабарда бызшәа

Аҟабарда бызшәа[1][2] (Адыгэбзэ)

АфонологиаПравить

Аҵыбжьыҟатә шьҭыбжьаҟәаПравить

Аҵыбжьыҟа шьҭыбжьаҟәа
Ақьышәнтә Ахаԥыцшь. Ашьҭахаԥыц. Арԥшқара. Ретрофлекс. Велиар. Увулиар. Фарингал. Ахәлым.
лас. сиб. пал. лас. лаб. лас. лаб. лас. лаб.
Аԥынҵатә м [m] м н [n] н
Алаӷәымынтә ада. п [pʰ] ԥ т [tʰ] ҭ к [kʰʲ] қь к [kʰ] қ ку [kʰʷ] қә кхъ [q] ӄ кхъу [qʷ] ӄә
арҵ. б [b] б д [d] д дж [ɡʲ] гь г [ɡ] г гу [ɡʷ] гә
абр. пӀ [pʼ] п тӀ [tʼ] т кӀ [kʼʲ] кь кӀ [kʼ] к кӀу [kʼʷ] кә къ [qʼ] ҟ къу [qʼʷ] ҟә ӏ [ʔ] ӏ ӏу [ʔʷ] ӏә
Аффрикатқәа ада. ц [tsʰ] ц ч [tʃʰ] ч
арҵ. дз [dz] ӡ дж [dʒ] џь
абр. цӀ [tsʼ] ҵ кӀ [tʃʼ] ҷ
Акылааратә ада. ф [f] ф лъ [ɬ] ԯ с [s] с щ [ɕ] ҫ ш [ʂ] ш х [x] х ху [xʷ] хә хъ [χ] х' хъу [χʷ] х'ә хь [ħ] ҳ
арҵ. в [v] в л [ɮ] ль з [z] з жь [ʑ] ҙ ж [ʐ] ж г [ɣ] ӷ гъ [ʁ] ӷ гъу [ʁʷ] ӷә ъ [ʕ] ҩ
абр. фӏ [fʼ] ф' лӏ [ɬʼ] ԯ' щӏ [ɕʼ] ҫ'
Аппроксимантқәа л [l] л й [j] и у [w] у
Аҵысҵысрантә р [r] р
  • Аиеҵәа: ажәамԥсақәа иҟоу афонемқәа.
  • Аҟаԥшь: бесленеитә адиалект.

АҿырԥшыПравить

Аҟабардашәа (аԥсуа алфавит) Аҟабардашәа[3] Аԥсшәа[4]
Ҵыхә Хәафаҫахам Ҭеухәа Дунеиԥсоо Џьаԥсааԯа Цӏыху Хуэфащэхэм Теухуа Дунейпсо Джэпсалъэ Ауаҩытәыҩса изинқәа Зегьеицырзеиԥшу Адекларациа
1-на ԥачаӷәа 1-нэ пычыгъуэ Ахәҭаҷ 1
Ҵыхә ԥсоори ҫҳахәиту, иаа ҫ'ыҳымра иаа хәафаҫахамраҷа захәадау ҟаԯхәыр. Аҟылра захаҫ'ыҷ ӷәаазара иааӀаҫи, зыр зым заҟәаҫ захааҫ'а иаақә даԯу захәыҫыҭын хәеихаҫ. ЦӀыху псори щхьэхуиту, я щӀыхьымрэ я хуэфащэхэмрэкӀэ зэхуэдэу къалъхур. Акъылрэ зэхэщӀыкӀ гъуазэрэ яӀэщи, зыр зым зэкъуэш зэхащІэ яку дэлъу зэхущытын хуейхэщ. Дарбанзаалак ауаҩы дшоуп ихы дақәиҭны. Ауаа зегь зинлеи патулеи еиҟароуп. Урҭ ирымоуп ахшыҩи аламыси, дара дарагь аешьеи аешьеи реиҧш еизыҟазароуп.
Transliteration C‡yhu Huèfaŝèhèm Teuhua Dunejpso Džèpsalʺè Transliteration
1-nè pyčygʺuè
C‡yhu psori ŝhʹèhuitu, â ŝ‡yhʹymrè â huèfaŝèhèmrèk‡è zèhuèdèu kʺalʺhur. Akʺylrè zèhèŝʺykʺ gʺuazèrè â‡èŝi, zyr zym zèkʺuèš zèhaŝ‡è âku dèlʺu zèhuŝytyn huejhèŝ.
Pronunciation tsʼəxʷ xʷafaɕaxam tʰe̞wxʷa dəwne̞jpʰso̞ː dʒapʰsaːɬa Pronunciation
1-na pʰətʃʰəʁʷa
tsʼəxʷ pʰso̞ːrəj ɕəħɑxʷəjtʰəw jaː ɕʼəħəmra jaː xʷafaːɕaxɑmratʃʼa zaxʷo̞ːdaw qʼaɬxʷər. aːqʼəlra zaxɑɕʼətʃʼ ʁʷaːzara jaːʔɑɕəj zər zəm zaqʷaɕ zaxaːɕʼa jaːkʰʷ daɬəw zaxʷɕətən xʷʲejxaɕ.

АзгәаҭақәаПравить

  1. Џьонуа В. Гь., Касланӡиа В. А., «Аурыс-аԥсуа жәар» (А-Мя) / Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә университет, ат. I, ад. 575, Аҟәа, 2016.
  2. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005
  3. OHCHR |.
  4. OHCHR |.