Аҟарач-абалҟар бызшәа

Аҟарач-абалҟар бызшәа[1] (Къарачай-малкъар тил), Абалҟар бызшәа

Азгәаҭақәа

  1. Касланӡиа В. А., «Аԥсуа-аурыс жәар», (аред. Џьонуа Б. Гь.) Аԥсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху аԥсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005