А́ҧхын[1] — акы ҧшь-ашықәс аамҭак рҟынҭә, ааҧынеи ҭагаланеи рыбжьара.

Аҧхын ааит

Ааҧын мзақәа роуп: рашәара, ҧхынгәы, нанҳәа.

АхьарҧшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аҧсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аҧсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аҧсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005