Аҳҭны́қалакь[1] — ароль административтә центри аҵакырадгьыл асимволи рықалақь ауп. Иазҷыданы ари ма атәыла, ма ахаланапхгаратә хәҭа рцентр иҟоуп.

Агалереиа аредакциазура

Ахьарԥшқәа аредакциазура

Шәахә. иара убас аредакциазура