А́ӡын[1] - акы ԥшь-ашықәс аамҭак рҟынҭә, ҭагаланеи ааԥынеи рыбжьара.

Асахьа иаҳнарбоит аԥсабаратә ԥсаҳрақуа.
Аҵла аҵаа ҟны Алмантәылаҿы.

Аӡын мзақәа роуп: ԥхынҷкәын, ажьырныҳәа, жәабран. Аӡын хьҭоуп, амш хәыҷоуп, аҵх — дууп.

Ахьарԥшқәа Править