Диоген Синоптәи

Иоганн Тишбеин исахьа:«Диоген ауаҩы дышьҭын»

Диоге́н Сино́птәи (анкь. бырз. Διογένης ὁ Σινωπεύς; ҳ. ҟ. 412 инарзынаҧшуа, Синопрашәара 10, ҳ. ҟ. 323, Коринф) — иара убасгьы еицырдыруа Диоген киник еиҧш (анкь. бырз. Διογένης ὁ Κυνικός, Diogenēs ho Kunikos) — ажәытәбырзен философ, киникцәа рышкол ашьаҭакҩы Антисфен иҵаҩы.

ИбиографиаПравить

Диоген иҧсҭазаара ашәҟәы ианиҵыз Диоген Лаиерттәи ахыҵхырҭа хада дыҧхьаӡоуп. Уи ажәытәбырзен философцәа ирызку (хәҭакала иҵабыргым) анекдоттә шәҟәы еиқәиршәеит. Ашәҟәынҵара инаақәыршәаны философ Диоген иаб Гекеси дыҧсахҩын.