Египеттәи абызшәа

Египеттәи абызшәа[1]

АхьарԥшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аԥсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аԥсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аԥсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005