Кәыҵниа, Сергеи Михаил-иԥа

Сергеи Михаил-иԥа Кәыҵниа (лаҵарамза 161927 ш., Аҭара аҟыта Очамчыра араионжьҭаарамза 242018 ш.) — Аԥсны ажурналист.

Абиографиа аредакциазура

Диит 1927 шыкәса лаҵарамза 16 рзы Аҭара аҟыта Очамчыра араион.

1947 шықәсазы далгоит Аҟәатән аҳәынҭқарратә педагогтә училишьче. 1948 шықәсазы дҭалоит Аҟәатәи аҳәынҭқарратә педагогтә институт, ихиркәшоит 1952 шықәсазы.

1972-1992 шықәсқәа рзы агазет «Аԥсны Каԥшь» (нас «Аԥсны») даредактор хадоуп.

1972 шықәса раахыс Аԥсны ажурналистцәа Реидгыла аусбарҭа дахантәаҩуп.

Акьыԥхь аҿы дцәырҵхьеит апиесса кьаҿқәа равторк иаҳасабала.

Алитература аредакциазура

  • Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, «Аԥсуа поезиа антологиа XX ашәышықәса», Аҟәа-Москва, 2009, ад. 944-945

Азхьарԥшқәа аредакциазура