Taras Shevchenko selfportrait oil 1840.jpg

Тарас Шевченко (укр. Тарас Шевченко; *9 хәажәкыра 1814, Морынци — †10 хәажәкыра 1861, Петербург) — аукраин апоетеи асахьаҭыхҩыеи. Дырмит Гәлиа диҭазгуан аҩымҭақәа аҧсшәа.

Аусаҭ АжәаПравить

Дырмит Гәлиа аиҭага.

АУСИАҬ АЖӘА
Са санҧслакь шәара сыжәжы
Адамра сҭаҵаны,
Асазан ҭбаа агуҭаны,
Са с-Украинаҿы;
Адә ду ҧшӡа ҭбаакуеи,
Днепри уи аҧаҩкуеи
Сара избауа, цқъаисаҳауа
Иара абжъы шгауа.


Украинатә ишаагалакь
Хара амшын иаҵәахь
Хаҕацәа ршьа… усҟан сара
Адәи ашьхеи абра —
Зегь ааныжьны иара убрахь,
Сцап анцәа ихаҭа иахь
Сматанеирацы… Уаанӡа сара-
Дсыздырам уи анцәа.


Сара сыжәжы, нас шәа шәнагыл,
Ашьамҭлаҳәкуа ншашәыжь,
Нас ҳаҕацәа ршьала
Ицқьашәтә ахакуиҭра.
Саргь ҭаацәара ду аҿы,
Хакуиҭ ҭаацәа ҿыц аҿы,
Сышәхашәмырхҭын, сышәгуалашәала
Жәа хаа гуҟаҵагала.

АбараПравить

«Аусиаҭ ажәа»