Открыть главное меню
Taras Shevchenko selfportrait oil 1840.jpg

Тарас Шевченко (укр. Тарас Шевченко; *9 хәажәкыра 1814, Морынци — †10 хәажәкыра 1861, Петербург) — аукраин апоетеи асахьаҭыхҩыеи. Дырмит Гәлиа диҭазгуан аҩымҭақәа аҧсшәа.

Аусаҭ АжәаПравить

Дырмит Гәлиа аиҭага.

АУСИАҬ АЖӘА
Са санҧслакь шәара сыжәжы
Адамра сҭаҵаны,
Асазан ҭбаа агуҭаны,
Са с-Украинаҿы;
Адә ду ҧшӡа ҭбаакуеи,
Днепри уи аҧаҩкуеи
Сара избауа, цқъаисаҳауа
Иара абжъы шгауа.


Украинатә ишаагалакь
Хара амшын иаҵәахь
Хаҕацәа ршьа… усҟан сара
Адәи ашьхеи абра —
Зегь ааныжьны иара убрахь,
Сцап анцәа ихаҭа иахь
Сматанеирацы… Уаанӡа сара-
Дсыздырам уи анцәа.


Сара сыжәжы, нас шәа шәнагыл,
Ашьамҭлаҳәкуа ншашәыжь,
Нас ҳаҕацәа ршьала
Ицқьашәтә ахакуиҭра.
Саргь ҭаацәара ду аҿы,
Хакуиҭ ҭаацәа ҿыц аҿы,
Сышәхашәмырхҭын, сышәгуалашәала
Жәа хаа гуҟаҵагала.

АбараПравить