Тҟәарчал араион (азыркьаҿра: Тҟә. ар-н) — Аԥсны Аҳәынҭқарра ируакуп. Аҳәаақәа: аҩада

Атерриториа аредакциазура

Атерриториа – ? км².

Аланхо аредакциазура

Араион иаланхо – 16 012-ҩык. (2011 ш.).

Ақалақьқәа аредакциазура

Ақалақь Тҟәарчал иаҳҭнықалақьуп.

Акыҭақәа:

Абара аредакциазура

Ахьарԥшқәа аредакциазура