Гәлиа, Дырмит Иосиф-иԥа: различия между версиями

Арԥызбеи аԥҳәызбеы рышәҟәы. Даеа хьӡыртәрақәаки жәеинраалақәаки. Қарҭ 1913 шықәса.
Ажәаеинраалақәи ахьӡыртәрақәеи ашәақәеи. Аԥсуаа рхьырԥар рахь.
 
== Абара ==
* [http://www.abkhaziagov.org/ab/news/detail.php?ID=36651]
 
==Ахьарԥшқәа==