Ҵәыџьба, Шьалуа Леуарсан-иԥа

Шьалуа Леуарсан-иԥа Ҵәыџьба (аур. Шалва Леуарсанович Цвижба; ԥхынҷкәынмза 181912 ш., Тамшь ақыҭа, Очамчыра араионлаҵарамза 261987 ш., Аҟәа) — Аԥсуа шәҟәыҩҩы, апоет.

Абиографиа

аредакциазура

Диит 1912 ԥхынҷкәынмза 18 рзы Тамшь ақыҭа Очамчыра араион. Иԥсҭазаара далҵит 1987 шықәса лаҵарамза 26 рзы. Джуп Аҟәа ашьхараҿ, ашәҟәыҩҩцәеи ауаажәларратә усзуҩцәеи рпантеон аҿы.

Иқыҭаҿҭеи алагаоҭатә школ даналга, Ш. Ҵәыџьба аҵара иҵон Гагратәи ашкол-интернат аҿы, нас — Н. Лакоба ихьӡ зху Аԥсуа школ аҟны. 1932 шықәса инаркны иҵара наигӡоит Нхыҵ Уапстыла, апедагогтә институт аҿы. 1935 шықәсазы аинститут ахԥатәи акәрс аҟны дыштәаз дбаандаҩыртәит, иус «ӡбны», Сибраҟа дахыргоит. Егьшихарамыз шьақәыргыланы Аԥсныҟа ахынҳәара азин иуоит 1954 шықәсазы.

Акьыԥхь аҿы дцәырҵит 1930 шықәса инаркны.

Ипоезиатә рҿиамҭақәа рзы иаҭәашьоуп Д. Гәлиа ихьӡ зху Ареспублика Аԥсны аҳәынҭқарратә премиа /иԥсҭазаара даналҵ ашьҭахь/.

Абиблиографиа

аредакциазура
  • Аҟама. Аҟәа, 1934 шықәса.
  • Аԥшәма хәыҷы. Аҟәа, 1955 шықәса.
  • Иалкаау. Ақәа, 1957 шықәса.
  • Иалкаау. Ақәа, 1963 шықәса.
  • Маҿа-маҿа. Ақәа, 1966 шықәса.
  • Ацәқәыпԥақәа. Ақәа, 1970 шықәса.
  • Иалкаау иҩымҭақәа. Ақәа, 1972 шықәса.
  • Иалкаау. Ақәа, 1982 шықәса.
  • Апоет иразҟы. Ақәа, 1988 шықәса.

Алитература

аредакциазура
  • Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, «Аԥсуа поезиа антологиа XX ашәышықәса», Аҟәа-Москва, 2009, ад. 907

Азхьарԥшқәа

аредакциазура