1000 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «1000 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 1000 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

1000 (зқьы)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 1000.

1000

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005