100 (ахыԥхьаӡара)

100 (ахыҧхьаӡара)» аҿынтә еиҭа ишьҭиз)
Disambig gray.svg Эта статья — о «100 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 100 (аҵакырацәара).

100 (шәкы)[1]Иԥсабаратәу ахыԥхьаӡара 100.

100

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005