21 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «21 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 21 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

21 (ҩажәи акы)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 21.

21

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005