21 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Ари адаҟьа «21 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 21 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

21 (ҩажәи акы)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 21.

21

АхьарԥшқәаПравить