66 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «66 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 66 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

66 (хынҩажәи фба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 66.

66

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005