72 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «72 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 72 (аҵакырацәара).

72 (хынҩажәи жәаҩа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 72.

72

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005