Амқәабԥҳа, Лидиа Бардыӷә-иԥҳа

Лидиа Бардыӷә-иԥҳа Амқәаб-ԥҳа (ажьырныҳәамза 101912 ш., Маркәыла ақыҭа, Очамчыра араионжәабранмза 61990 ш.) — Аԥсны ашәҟәыҩҩы.

Абиографиа

аредакциазура

Диит 1912 шықәса ажьырныҳәамза 10 рзы Маркәыла ақыҭа Очамчыра араион. Лыԥсҭазаара далҵит 1990 шықәса жәабранмза 6 рзы. Джуп аҟәа.

Ҵараиурҭа далыьгацызт, аҩны илоуз лҵара-дырреи жәлар рҳәамҭа аӷәбылреи роуп ажәа сахьарк абзиабара лылазааӡаз.

Дыҩуан 1930 шықәса инаркны.

Абиблиографиа

аредакциазура
  • Асоура. Аҟәа, 1976 шықәса.
  • Ан лныҳәаҿа. Аҟәа, 1979 шықәса.

Алитература

аредакциазура
  • Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, «Аԥсуа поезиа антологиа XX ашәышықәса», Аҟәа-Москва, 2009, ад. 917