Ацгәы́[1], Ацгу́[2] (алаҭ. Félis silvéstris cátus) — аҩнытә ԥстәы, хшыла ичо, аҭаацәа цгәытә.

Ацгәы

АхьарԥшқәаПравить

  1. В. А. Касланӡиа, «аԥсуа-аурыс жәар», (аред. Б. Гь. Џьонуа) Аԥсны аҭҵаарыдаррақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аԥсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 2005
  2. Х. С. Бӷажәба, «аурыс-аԥсуатә жәар», (аред. Х. С. Бӷажәба) Қырҭтәылатәи ССР анаукақәа ракадемиа. Д. Гәлиа ихьӡ зху аԥсуаҭҵааратә институт, Аҟәа, 1964