Публи Вергили Марон (алаҭ. Publius Vergilius Maro; жьҭаарамза 15 ҳ. ҟ. 70 ш., Андес, Мантуиа ааигәаны — цәыббрамза 21 ҳ. ҟ. 19 ш.21 цәыббра, Бриндизи) — апоет.

Вергили
Publius Vergilius Maro
Аира жьҭаарамза 15, 70 ш. ҳ. ҟ.
Andes
Аԥсра цәыббрамза 21, 19 ш. ҳ. ҟ.
Бриндизи
Аԥсыжра аҭыԥ Parco Virgiliano
Аусура апоет,
ашәҟәыҩҩы
Абызшәақәа Алаҭын бызшәа
Атәылауаҩра Ажәытә Аурым
Ажанр эпос,
пасторальная поэзия
Magnum opus Буколики,
Георгики,
Энеида
Ирнырит Vergilia Vera

Азгәаҭақәа

аредакциазура