Ошибка Lua: not enough memory. Канада, (англ. Canada, афр. Canada) — аҳәынҭқарра Аҩадатәи Америкаҿ. Адунеиаҿ ақәӡарала аҩбатә аҭыҧ аанкылоит. Адунеизегьы идуӡӡоу аӡхықә ацәаҳәа иаманы, Атлантикатә, Аҭынч, Аҩадатәи ихҵаалоу амшындуқәала еиҿыкәыршоит. Аладаҿи аҩада-мраҭашәараҿеи Канадеи Америка Еиду Аштатқәеи аҳәаақәа ирымоуп. Мрагылраҿы Канадеи Даниеи (Гренладиа), Франциеи (Сент-Пьери Микелони) аҳәаақәа ирымоуп.

АхьарҧшқәаПравить

  1. 1,0 1,1 1,2 // (unspecified title)
  2. (unspecified title)
  3. (unspecified title)
  4. (unspecified title)