Лашәриа, Рауль Ӡыкәыр-иԥа

Рауль Ӡыкәыр-иԥа Лашәриа (аур. Рауль Дзыкурович Ласурия; лаҵарамза 201945 ш., Кәтол ақыҭа, Очамчыра араионабҵарамза 42014 ш., Аҟәа) — Аԥсуа шәҟәыҩҩы, поет, ажурналист.

Абиографиа аредакциазура

Диит 1945 шықәса лаҵарамза 20 рзы Кәтол ақыҭа Очамчыра араион. 1961 шықәсазы дҭалоит А.М.Горки ихьӡ зху Аҟәатәи аҳәынҭқарратә педагогтә факультет аԥсшәеи англыз бызшәеи рыҟәша. Далгоит 1969 шықәсазы. Акьыԥхь аҿы - 1961 шықәса инаркны. Аус иуан агазет «Аԥсны ҟаԥшь» аредакциаҿ, Аԥсуа телехәаԥшраҿы, - ажурнал «Алашара» аредакциаҿ аҭакзыԥхықәу маӡаныҟәгаҩс.

Абиблиографиа аредакциазура

  • Аҵх ҵәца. Аҟәа, 1973 шықәса.
  • Аеҵәақәа зҿало аҵла. Аҟәа, 1976 шықәса.
  • Урашан. Аҟәа, 1979 шықәса.
  • Асааҭ ахыц. Аҟәа, 1982 шықәса.
  • Сылшара амацәаз. Аҟәа, 1987 шықәса.
  • Сдоуха ашҭа. Аҟәа, 1991 шықәса.

Алитература аредакциазура

  • Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа Д. И. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, «Аԥсуа поезиа антологиа XX ашәышықәса», Аҟәа-Москва, 2009, ад. 934

Азхьарԥшқәа аредакциазура