Смыр, Витали Қьазым-иԥа

Аԥсны Жәлар Реизара адепутат, ԥасатәи ақыҭанхамҩа аминистр

Витали Қьазым-иԥа Смыр (мшаԥымза 201964 ш., Ҟәланырхәа, Гәдоуҭа араион) — Аԥсны Жәлар Реизара адепутат, ԥасатәи ақыҭанхамҩа аминистр.

Смыр, Витали Қьазым-иԥа
Виталии Смыр


Аира 1964 ш. (59–60 ш.)
Ҟәланырхәа
Анашьамҭақәа Медаль «За отвагу» (Абхазия)