10 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Ари адаҟьа «10 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 10 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

10 (жәаба)[1] (иааркьаҿны «жәа.») — анатуралтә ахыԥхьаӡара 10.

10

АхьарԥшқәаПравить