10 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «10 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 10 (аҵакырацәара).

10 (жәаба)[1] (иааркьаҿны «жәа.») — анатуралтә ахыԥхьаӡара 10.

10

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005