13 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «13 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 13 (аҵакырацәара).

13 (жәаха)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 13.

13

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005