19 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «19 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 19 (аҵакырацәара).

19 (зеижә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 19.

19

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005