22 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «22 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 22 (аҵакырацәара).

22 (ҩажәи ҩба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 22.

22

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005