23 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «23 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 23 (аҵакырацәара).

23 (ҩажәи хԥа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 23.

23

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005