Ари адаҟьа «30 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 30 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

30 (ҩажәи жәаба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 30.

30

Ахьарԥшқәа аредакциазура