Ари адаҟьа «33 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 33 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

33 (ҩажәи жәаха)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 33.

33

Ахьарԥшқәа аредакциазура