Ари адаҟьа «35 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 35 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

35 (ҩажәи жәохә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 35.

35

Ахьарԥшқәа аредакциазура