40 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «40 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 40 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

40 (ҩынҩажәа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 40.

40

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аҧснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005