41 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «41 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 41 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

41 (ҩынҩажәи акы)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 41.

41

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005