42 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «42 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 42 (аҵакырацәара).

42 (ҩынҩажәи ҩба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 42.

42

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005