44 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «44 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 44 (аҵакырацәара).

44 (ҩынҩажәи ԥшьба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 44.

44

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005