Ари адаҟьа «47 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 47 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

47 (ҩынҩажәи бжьба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 47.

47

Ахьарԥшқәа

аредакциазура