Ари адаҟьа «48 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 48 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

48 (ҩынҩажәи ааба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 48.

48

Ахьарԥшқәа аредакциазура