50 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Ари адаҟьа «50 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 50 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

50 (ҩынҩажәи жәаба)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 50.

50

АхьарԥшқәаПравить