Ари адаҟьа «52 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 52 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

52 (ҩынҩажәи жәаҩа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 52.

52

Ахьарԥшқәа аредакциазура