Ари адаҟьа «56 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 56 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

56 (ҩынҩажәи жәаф)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 56.

56

Ахьарԥшқәа аредакциазура