57 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «57 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 57 (аҵакырацәара).

57 (ҩынҩажәи жәибжь)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 57.

57

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005