58 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Ари адаҟьа «58 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 58 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

58 (ҩынҩажәи жәаа)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 58.

58

АхьарԥшқәаПравить