Ари адаҟьа «59 (ахыԥхьаӡара)» азы иҟоуп. Шәахә. иара убас: 59 (аҵакырацәара) даҽа аҵакқәа рзы.

59 (ҩынҩажәи зеижә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 59.

59

Ахьарԥшқәа аредакциазура