59 (ахыԥхьаӡара)

Disambig gray.svg Эта статья — о «59 (ахыԥхьаӡара)». О других значениях см. 59 (аҵакырацәара), [[{{{3}}}]].

59 (ҩынҩажәи зеижә)[1]анатуралтә ахыԥхьаӡара 59.

59

АхьарԥшқәаПравить

  1. Касланӡиа В. А. (аред. Џьонуа Б. Гь.), «Аԥсуа-аурыс жәар», Аԥсны аҭҵаарадыррақәа ракадемиа, Д. Гәлиа ихьӡ зху Аԥсуаҭҵааратә институт, Аԥснытәи Аҳәынҭқарратә Университет, Аҟәа, 2005